Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

GDPR

společnosti Choketopus Gym s.r.o. se sídlem v ulici Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha, IČ: 09946535

(dále jen „Prodávající“)

Úvodem

Prodávající prodává výuková videa a program(dále jen „Programy“). Popis

Programů je uveden na internetových stránkách Prodávajícícho. V rámci realizace Programů Klubu předáváte některé osobní údaje, které

Prodávající zpracovává podle níže uvedených zásad.

Prodávající je v pozici správce osobních údajů.

V tomto dokumentu se především dozvíte:

– jaké Vaše osobní údaje zpracováváme,

– za jakým účelem a po jakou dobu Vaše osobní údaje zpracováváme,

– jaká Vám z toho plynou práva a jakým způsobem je můžete uplatnit.dsdsdsds

ČINNOSTI, PŘI NICHŽ DOCHÁZÍ KE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ, ÚČEL A DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1.1. ROZSAH ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Na našich stránkách se můžete registrací  a zakoupením stát uživatelem Programů v oblasti obranných technik Krav Maga a BJJ a ostatních bojových sportů . Při registraci na naše stránky vyplňujete registrační formulář, v němž uvádíte

alespoň jméno a příjmení, e-mailovou adresu , mobilní telefonní číslo. U dětí také rodné číslo, jméno a příjmení dítěte.

Přístup k Vašim osobním údajům od Vás získáváme okamžikem odeslání registračního formuláře. Pro rozsah osobních údajů, které

zpracováváme, je vždy určující, co sami vyplníte do registračního formuláře.

Nad rámec uvedených osobních údajů můžeme rovněž pořizovat obrazové či audiovizuální záznamy z probíhajících

kurzů a dalších akcí organizovaných naším Klubem pro účely další prezentace našeho Klubu a jeho činnosti. Svou

účastí na kurzech a dalších akcích tak vyjadřujete souhlas s tímto užitím uvedených záznamů ve smyslu ustanovení §

84 a násl. občanského zákoníku, a to na dobu 10 let. Dovolujeme si Vás upozornit, že ve smyslu ustanovení § 87 odst. 2

občanského zákoníku platí: „Bylo-li svolení udělené na určitou dobu odvoláno, aniž to odůvodňuje podstatná změna okolností nebo

jiný rozumný důvod, nahradí odvolávající škodu z toho vzniklou osobě, které svolení udělil.“

ÚČEL, PRÁVNÍ ZÁKLAD A DOBA ZPRACOVÁNÍ

1.2. ÚČAST V PROGRAMU.

Vaše osobní údaje, které jste nám poskytli při registraci, zpracováváme, abychom zajistili řádnou

realizaci Programu, který jste si zvolili. Jedná se o zpracování minimálního nutného rozsahu osobních údajů, které pro

poskytnutí Programů potřebujeme. Právním základem, který nás opravňuje ke zpracování uvedených osobních údajů, je splnění

smlouvy, kterou jsme spolu uzavřeli při Vaší registraci na naše stránky. Uvedené osobní údaje zpracováváme pro tento účel

po dobu existence Vaší účasti v Programu.

1.3. Údaje o Vašem jméně a příjmení a dále informace o Vašich platbách za účast v Programu zpracováváme rovněž proto,

abychom řádně plnili naše daňové povinnosti. Tyto údaje zpracováváme po dobu 10 let ode dne ukončení Vaší účasti v

Programu. Tyto údaje a dále pak údaje o Vašich aktivitách v rámci Klubu zpracováváme i po dobu 4 let ode dne ukončení Vaší

účasti pro účel případného doložení Vaší účasti v Programu. Právním základem tohoto zpracování je oprávněný zájem pro případ

nutnosti chránit práva Klubu.

1.4. OBRAZOVÉ A AUDIOVIZUÁLNÍ ZÁZNAMY Z TRÉNINKŮ.

Pořízené záznamy užíváme za účelem prezentace našeho

Klubu a jeho činnosti. Právním základem je náš oprávněný zájem na propagaci našich výrobků a služeb. Uvedené osobní

údaje zpracováváme pro tento účel po dobu 10 let ode dne pořízení záznamu. Dovolujeme si Vás upozornit, že ve smyslu

čl. 11 GDPR nemůžeme zaručit, že budeme schopni identifikovat konkrétní osobu uvedenou na příslušném záznamu –

v případě Vašeho zájmu o odstranění příslušného záznamu tak můžeme požadovat Vaši identifikaci s cílem zajistit

řádné nakládání s osobními údaji všech subjektů údajů. V případě, že kterýkoliv záznam budete vnímat negativně,

zašlete nám prosím námitku se zpracováním v souladu s pravidly, popsanými níže. Vždy budeme postupovat tak,

abychom v maximální možné míře šetřili Vaše práva a oprávněné zájmy.

1.5. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ TÝKAJÍCÍCH SE DALŠÍCH SLUŽEB ČI VÝROBKŮ NABÍZENÝCH KLUBEM.

Vaši e-mailovou adresu zpracováváme též za účelem zasílání obchodních sdělení našeho Klubu. Právním základem, který nás

opravňuje ke zpracování uvedených osobních údajů, je náš oprávněný zájem na propagaci našich výrobků a služeb formou

přímého marketingu. Pro zasílání obchodních sdělení postupuje náš Klub i dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách

informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů. Uvedené osobní údaje zpracováváme pro tento účel po dobu trvání Vaší

účasti v Programu, ledaže odmítnete zasílání uvedených obchodních sdělení dříve.

PRINCIPY, ZÁSADY A POSTUPY PŘI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1.1. Při zpracování Vašich osobních údajů dodržujeme následující zásady a postupy:

1.1.1. Vaše osobní údaje chráníme tak, aby nedošlo k jejich neoprávněnému užití nebo zpřístupnění osobám, které nejsou

oprávněny je zpracovávat, případně aby nedošlo k jinému porušení zabezpečení Vašich osobních údajů;

1.1.2. Vaše osobní údaje nezveřejňujeme, pokud jste nám k tomu neudělili souhlas;

1.1.3. Vaše osobní údaje ukládáme na serveru a provozovatel serveru je tak zpracovatelem Vašich osobních údajů. Naše

zpracovatele jsme řádně vybrali, abychom zamezili zneužití Vašich osobních údajů.;

1.1.4. pokud by i přesto došlo k porušení zabezpečení Vašich osobních údajů, které by pro Vaše práva a svobody mohlo mít vysoké

riziko, neprodleně Vás o tom informujeme na Váš e-mail.

VAŠE PRÁVA PLYNOUCÍ ZE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A JEJICH UPLATNĚNÍ

  1. ÚVODEM

1.1. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů Vám náleží práva vyplývající z čl. 15 až 22 a 77 GDPR. Těmito právy jsou:

1.1.1. právo na přístup k Vašim osobním údajům,

1.1.2. právo na opravu Vašich osobních údajů,

1.1.3. právo na výmaz Vašich osobních údajů,

1.1.4. právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů,

1.1.5. právo na přenositelnost Vašich osobních údajů,

1.1.6. právo vznést námitku,

1.1.7. právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro

Vás právní účinky nebo se Vás obdobným způsobem významně dotýká.

1.1.8. právo podat stížnost u dozorového úřadu.

  1. INFORMACE K UPLATŇOVÁNÍ VAŠICH PRÁV

2.1. Při zpracování osobních údajů jsme v postavení správce osobních údajů. Vaše práva proto vždy můžete pomocí žádosti uplatnit

přímo u nás, a to na e-mailové adrese gym@choketopus.com. Žádost můžete zaslat i na adresu našeho Klubu uvedenou výše. Po

předchozí domluvě můžete na adrese naší společnosti podat žádost i osobně.

2.2. Jakmile obdržíme Vaši žádost, budeme muset ověřit Vaši totožnost, tedy skutečnost, že žádost učinila k tomu oprávněná osoba.

Pokud bychom si totiž o Vaší totožnosti nebyli jistí, mohlo by se stát, že Vaše osobní údaje poskytneme třetí osobě. V případě, že

nám odmítnete poskytnout součinnost při ověřování Vaší totožnosti, nebudeme moci žádosti vyhovět.

2.3. Na Vaši žádost zareagujeme bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce od obdržení Vaší žádosti. Pokud

nebude z určitých důvodů možné Vaší žádosti v uvedené lhůtě zpracovat, zašleme Vám o tom oznámení, v němž uvedenou lhůtu

prodloužíme maximálně o další dva měsíce (tj. maximálně na celkové tři měsíce).

2.4. Odpověď na Vaši žádost Vám zašleme na e-mail, ze kterého jsme žádost obdrželi. Pokud trváte na tom, abychom Vás o vyřízení

žádosti informovali jiným způsobem, například poštou, prosíme, abyste nám toto sdělili přímo v podané žádosti.

2.5. Vaše žádosti vyřizujeme bezplatně. Mějte však na paměti, že jsme oprávněni po Vás požadovat uhrazení nákladů spojených s

poskytnutím požadovaných informací nebo sdělení nebo s učiněním požadovaných úkonů, pokud by byla podaná žádost

nepřiměřená (především pokud by se opakovala). V takovém případě jsme oprávněni i rovnou odmítnout žádosti vyhovět.

  1. PRÁVO NA PŘÍSTUP K OSOBNÍM ÚDAJŮM

3.1. Máte právo od nás obdržet informace o tom, zda Vaše osobní údaje zpracováváme. Pokud Vaše osobní údaje zpracováváme,

máte zároveň právo obdržet od nás informace o:

3.1.1. účelech, pro které Vaše osobní údaje zpracováváme,

3.1.2. jaké kategorie dotčených osobních údajů se jedná,

3.1.3. příjemcích Vašich osobních údajů, tj. zda někomu Vaše osobní údaje předáváme, a to zejména o příjemcích ze zemí mimo

Evropskou unii,

3.1.4. plánované době, po kterou budeme osobní údaje uchovávat, případně o kritériích pro určení této doby,

3.1.5. právu na opravu, výmaz nebo omezení zpracování Vašich údajů, nebo právu vznést námitku proti tomuto zpracování,

3.1.6. právu podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je zpravidla Úřad pro ochranu osobních údajů,

3.1.7. veškerých dostupných informacích o tom, z jakého zdroje jsme získali Vaše osobní údaje, pokud jsme je nezískali přímo od

Vás. Upozorňujeme, že osobní údaje získáváme pouze přímo od Vás.

3.2. Máte právo, abychom Vám zaslali kopii Vašich zpracovávaných osobních údajů. Upozorňujeme, že za další kopie, o něž si

opakovaně zažádáte, jsme již oprávněni účtovat přiměřený poplatek. Jeho výše bude odpovídat administrativním nákladům, které

nám tím vzniknou.

  1. PRÁVO NA OPRAVU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

4.1. Veškeré osobní údaje zpracováváme v dobré víře a vyvíjíme maximální úsilí, aby šlo o údaje přesné a aktuální. Může se však z

důvodu chyby stát, že Vaše zpracovávané osobní údaje budou nepřesné. V takovém případě máte právo po nás požadovat,

abychom Vaše nepřesné osobní údaje opravili nebo doplnili.

  1. PRÁVO NA VÝMAZ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

5.1. Máte právo požadovat, abychom vymazali Vaše osobní údaje, které zpracováváme. Vaší žádosti jsme povinni vyhovět, pokud:

5.1.1. Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány,

5.1.2. odvoláte souhlas, na jehož základě byly Vaše osobní údaje zpracovávány, to však pouze za předpokladu, že neexistuje jiný

právní základ pro zpracování,

5.1.3. vznesete námitky proti zpracování založeném na oprávněném zájmu nebo veřejném zájmu, avšak pouze za předpokladu, že

neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování nebo pokud vznesete pouze námitky proti zpracování pro účely

přímého marketingu,

5.1.4. Vaše osobní údaje zpracováváme protiprávně,

5.1.5. Vaše osobní údaje musíme vymazat, abychom tím jako správce osobních údajů splnili právní povinnost stanovené právními

předpisy České republiky nebo Evropské unie,

5.1.6. je Vám 13 a více let a Vaše osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti na základě

Vašeho souhlasu, případně na základě souhlasu Vašeho zákonného zástupce, jste-li mladší než 13 let.

5.2. Upozorňujeme, že z výše uvedených povinností existují výjimky. Nejsme povinni vymazat Vaše osobní údaje i přesto, že

bychom k tomu byli jinak povinni, kdy je zpracování nezbytné:

5.2.1. pro splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování podle práva České republiky nebo Evropské unie, které se na nás jako

správce vztahuje, nebo pro splnění úkolu provedeného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým bychom byli jako

správce pověřeni,

5.2.2. pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků,

5.2.3. a pro další důvody, které obsahuje čl. 17 odst. 3 GDPR.

5.3. Upozorňujeme, že v ostatních případech nejsme povinni Vaše námi zpracovávané osobní údaje vymazat. K našim uživatelům

však zachováváme vždy spravedlivý přístup. Usoudíme-li, že Vaše žádost o výmaz osobních údajů je odůvodněná, vyhovíme jí i

přesto, že nejsme povinni tak učinit. Mějte však na paměti, že na takový přístup nemáte právní nárok.

5.4. Berte prosím na vědomí, že výmaz osobních údajů můžete provést i rovnou v rozhraní uživatelského účtu.

  1. PRÁVO NA OMEZENÍ ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

6.1. Máte právo požadovat, abychom omezili zpracováni Vašich osobních údajů. Vaší žádosti jsme povinni vyhovět, pokud:

6.1.1. popíráte přesnost zpracovávaných osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli jejich přesnost ověřit,

6.1.2. je zpracování Vašich osobních údajů protiprávní a Vy místo výmazu osobních údajů žádáte pouze omezení jejich použití,

6.1.3. již Vaše osobní údaje nepotřebujeme pro účely zpracování, ale vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních

nároků,

6.1.4. jste vznesli námitku proti zpracování založeném na oprávněném zájmu, tak omezíme zpracování Vašich osobních údajů do té

doby, než ověříme, zda naše oprávněné důvody převažují nad Vašimi uvedenými v námitce.

6.2. V době, po kterou bude zpracování Vašich osobních údajů omezeno, budeme zpracovávat Vaše osobní údaje pouze na základě

Vašeho souhlasu s takovým zpracováním. Upozorňujeme, že i bez souhlasu jsme oprávněni Vaše osobní údaje mít uloženy,

zpracovávat je pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z

důvodu důležitého veřejného zájmu Evropské unie nebo jejího členského státu.

6.3. Předem Vás informujeme o tom, že hodláme obnovit zpracování Vašich osobních údajů.

  1. PRÁVO NA PŘENOSITELNOST OSOBNÍCH ÚDAJŮ

7.1. Máte právo požadovat, abychom Vám zaslali Vaše osobní údaje, pokud budou splněny všechny tyto podmínky současně:

7.1.1. tyto osobní údaje jste nám poskytli sami na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů nebo v souvislosti s plněním

smlouvy, jejíž smluvní stranou jste a

7.1.2. uvedené osobní údaje automatizovaně zpracováváme.

7.2. Strukturovaný soubor s Vašimi osobními údaji Vám předáme ve formátu xls, který je strukturovaný, běžně používaný a zároveň

strojově čitelný.

7.3. V případě, že jsou splněny všechny výše uvedené podmínky současně, máte zároveň právo takto poskytnutý soubor s Vašimi

osobními údaji předat jinému správci nebo po nás požadovat, abychom uvedený soubor s osobními údaji předali jinému správci

přímo my. Vaší žádosti o předání souboru s osobními údaji přímo námi vyhovíme, pokud to pro nás bude technicky proveditelné.

  1. PRÁVO VZNÉST NÁMITKU

8.1. Máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, pokud tyto údaje zpracováváme na základě oprávněného

zájmu nebo veřejného zájmu. Oprávněný zájem na zpracování můžeme mít my nebo třetí osoba. Pokud vznesenou námitku

obdržíme, nebudeme Vaše osobní údaje dále zpracovávat. To však neplatí v případě, kdy máme pro takové zpracování Vašich

osobních údajů závažné oprávněné důvody, které převažují nad Vašimi zájmy, právy a/nebo svobodami, případně pokud je nutné

zpracovávat uvedené osobní údaje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. V případě, že shledáme závažné oprávněné

důvody, budeme Vás o tom neprodleně informovat.

8.2. Máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, pokud tyto údaje zpracováváme pro účely přímého

marketingu, včetně profilování. Pokud vznesenou námitku obdržíme, nebudeme Vaše osobní údaje dále zpracovávat.

  1. PRÁVO PODAT STÍŽNOST U DOZOROVÉHO ÚŘADU

9.1. Máte právo podat stížnost přímo u dozorového úřadu v členském státě Evropské unie. Pro Českou republiku se obraťte na Úřad

pro ochranu osobních údajů. Více informací o jeho činnosti a způsobu, jakým podat stížnost, naleznete na www.uoou.cz.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)